دریافت نمایندگی

پوشاک دراتی در نظر دارد در مراکز استانها نمایندگی فعال اعطا نماید. جهت دریافت شرایط اعطای نمایندگی با آدرس و تلفنهای ذیل تماس برقرار نمایید.
واحد قراردادها 1221 182 0912
امور نمایندگی ها 54 44 36 33 028
دفتر مرکزی 77 46 84 22 021